Zeedel

2014: Hochzug und deMignion

E Baustèll dèèrt und aini doo,

willkùmme z Baasel – iirgedwoo.

 

Kasch di draaie. wände, kèère,

und di ab em Baugrach stèère.

S isch wie im Film, was me so ghèèrt:

E Minion doo – e Minion dèèrt.

Me gseet si iiberaal am schaffe,

d Lyt dien iiber d Schrangge gaffe

und am Rand wird diskutiert,

woo dä Bauboom aanefiert.

 

Näbscht vyyle glaine Bauvòòrhaabe

dien die au greessri Grääbe graabe.

Luegsch vom Minschter an Horizont,

gseesch graad e soone Graane-Front.

Dr Greessewaan kasch dytlig gsee:

braiter, heecher, mee und mee.

 

Lut "Times", wo duet Musee teschte,

ghèèrt s Kùnschtmuseeum zue de Bèschte.

Doch ainewääg bruuchts offebaar

mee Blatz – das syg doo alle glaar.

Drùm baut meen aa – und au bitz ùm,

fir alli Bsuecher ganz scheen dùmm:

S wird gschlosse fir e ganzes Jòòr,

nit unumstritte – aaber wòòr.

 

Im Glaibaasel waggst dangg HaDeeM

e riise Dùùrm – dodaal blemblem.

S hèggschti Huus ùf Schwyzer Äärde

sòll dä ?Stairway to Heaven? wäärde.

Dr Ziircher Dùùrm: e Drägg dergeege,

duet nùmme no Blatz zwai beleege.

(D Ziircher wuurde gar no wèlle,

ass das firs Schutten au däät zèlle.)

 

Me gseets au bi dr Èèrlematte:

Vyl Hyyser wäärfe doo e Schatte.

Vò ?Matte? also nimm vyyl zgsee,

D Hauptsach: allewyyl no mee.

Drùm faart dèèrt aane glyy e Drämli

ùff das waarte d Baasler nämmli,

das isch em Wessels syyni Mainig,

me isch sich zwòòr nit ganz so ainig.

 

Und denn no dèèrt z Glaihyynige hinde,

duet me Dytschland an Baasel binde.

Es isch ganz aifach, so wirds gmacht:

Schiine leege firs Drämli acht.

Die Dytsche kènne so vyyl spaare

und mit em Drämli uf Baasel faare.

Dr Karneval mit Stimmigsflogge

duet no mee Schwooben aane lògge

 

E Baustèll dèèrt und aini doo,

willkùmme z Baasel – iirgedwoo.

 

Derzue kèmme Zuekumftsvisioone,

Gebeyde mit Speziaal-Funggzioone.

Byspiilswyys saits Vòlgg glaar joo:

Dää Glaaradùùrm, dä soll entstoo.

Und an dr Haiwoog en Ozeanium,

fir d Fischli sicher nit so dùmm.

Derhinder stèggt e Ziircher Blaanig,

dr Hai het dòòrum schò bitz Paanig,

ainewääg duet sich das loone,

sùnscht miesst är no in Ziiri woone.

 

Wäg em Grach hesch schò kai Rue,

aaber s kunnt no mee derzue:

Mit em Auti stoosch im Stau,

dehaime waartet dyyni Frau.

Nòch em Waarte dènn no sueche,

es goot jètz nimmi ooni z flueche,

dènn au bi glainschte Bauprojäggt,

finde d Minions, s wär perfäggt,

mit em aigne, privaate Kaare

bis vòòr d Baustèll aane z faare.

Und wääge dääne Baustèllschrangge,

kasch em Gòtt perseenlig dangge,

wennd e Phaargblatz findsch dèèrt ùsse:

S isch wie s Roulette vò de Rùsse.

Em Vòlgg foots dòòrùm aafoo stingge,

me duet dä Central Phaarg abwingge.

Als wie mee will me sich rètte,

vòr wytere Grään und Toitoi Toilette.

 

So vyyl zer Baustèll – das muess länge

sunscht duen y no dä Zeedel spränge.

Mir roote drùm, statt z konstruiere

die drei scheenschte Dääg z gutiere:

Sich fraie, sò fèschts au nùmme goot,

vergässe wies um Baasel stoot,

aggdyv pfyffen, emänd au drùmmle,

bassiv gässlen und ummebùmmle.

Die Deen bhaltsch baardu in den Òòre

wenn d Minions wiider aafèèn bòòre.

E Jòòr lang bisch so zringsùm bhietet

au wènn dr Baumaa wyter wietet.


Impressum

Basler Dybli Jungi Garde

Stiftsgasse 9

4051 Basel

Social Media